Projekty zrealizowane w ramach PO KL:

PRIORYTET V

Nowa wiedza, nowa jakość (5.2.1), projekt przeznaczony był dla pracowników urzędów gmin, starostw i Urzędu Marszałkowskiego na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Główny cel projektu to poprawa potencjału, jakości świadczonych usług oraz usprawnienie wykonywanych zadań przez pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego. Podjęte działania: wsparcie dla JST w przygotowaniu planów szkoleń, realizacja szkoleń ogólnych i specjalistycznych m.in.: Administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej, Asertywność w praktyce, Budowanie i zarządzanie zespołem ludzkim, Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce, Komunikacja w zespole, Ochrona gruntów rolnych i leśnych, Realizacja inwestycji budowlanych – obowiązujące przepisy prawa, Statystyka i ewidencja ludności.

 

PRIORYTET VI

 Nowe kwalifikacje, nowa przyszłość (6.1.1), projekt przeznaczony dla osób długotrwale bezrobotnych oraz osób nieaktywnych zawodowo zamieszkujące woj. zachodniopomorskie.

Szkolenia, które odbyły się w ramach projektu: profesjonalna kosmetyka dłoni i stóp wraz z wizażem, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych z HACCP, magazynier z obsługą komputera – pracownik biurowy z obsługą komputera, pracownik małej gastronomii, kucharz, fryzjer.

  • Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich (3) Projektem objęte zostały osoby z terenu gminy i miasta Połczyn Zdrój.
  1.  Sam decyduję, w jaki zawód inwestuję. Szkolenia oferowane: pomocnik kucharza, masażysta, animator turystyki.
  2.  Świat pięknieje. Szkolenia oferowane: sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, wizaż, kosmetyka dłoni i paznokci.
  3.  Szkolę się by pracować. Szkolenia oferowane: pomocnik kucharza, ABC przedsiębiorczości, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych.
  4.  Rozwijam się zawodowo – zdobywam pracę. Szkolenia: pomocnik kucharza, masażysta, animator turystyki.

 

PRIORYTET VII

Wspólnie do pracy (7.2.1) projekt dotyczył rodzin wiejskich, w których występuje zjawisko bezrobocia z powodu pozostawania bez pracy, zrealizowany w powiecie polickim.

Celem projektu był wzrost aktywności zawodowej i społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Udany start. Wsparcie psychospołeczne, edukacyjne i zawodowe dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawczych (7.2.1) projekt objął wsparciem 20 osób przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Uczestnicy skorzystali ze szkoleń zawodowych, warsztatów interpersonalnych, odpłatnych staży oraz wsparcia coacha.

 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji :

Otwarta wieś – projekt dla mieszkańców sołectw: Brzózki i Warnołęka. Podjęte działania miały na celu promować i rozwijać agroturystykę w regionie, a były to: dwudniowa wizyta studyjna do gospodarstw agroturystycznych w Kotlinie Kłodzkiej, warsztaty aktywizujące, ABC zakładania i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, podczas realizowania projektu działał punkt konsultacyjny AGROTURYSTYKA.

Czas na naszą wieś Czachów 2009 – projekt polegał na prowadzeniu bezpłatnej usługi dla mieszkańców gminy Cedynia, a w tym miejscowości Czachów. Podjęte działania, to m.in. ćwiczenia kreatywnego myślenia, wprowadzenie strategii budowania wioski tematycznej, wizyta studyjna ( wyjazd dwudniowy do wiosek tematycznych), jak również usługi informacyjno – konsultacyjne nt. pozyskiwania funduszy z UE.

Wieś plecie i pietrasi, swoim zakresem obejmował bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gminy Nowe Warpno z zakresu wikliniarstwa i przygotowywania produktów regionalnych.

 

PRIORYTET VIII

Ster na pracę (8.1.2) – projekt realizowany był w woj. Zach-pom., dla powiatów: m. Szczecin, Gryfińskiego, Polickiego, Goleniowskiego, Stargardzkiego. Liderem projektu było Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości. Grupą docelową byli pracownicy branży okrętowej i firm kooperacyjnych działających na terenie woj. Zachodniopomorskiego, którzy zamierzali przekwalifikować się lub zmienić wykonywany zawód.

Zmiana na czas – czas na zmianę (8.1.2) – projekt realizowany był w woj. Zachodniopomorskim (powiat goleniowski, p. m. Szczecin, p. policki). Partnerem projektu była Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Projekt przeznaczony był dla pracodawców i pracowników przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne prowadzonej działalności gospodarczej.

Promocja idei flexicurity w województwie zachodniopomorskim (8.1.3) Liderem projektu był Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan. Celem była promocja idei flexicurity wśród pracodawców, pracownic i pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy i społeczności rynku pracy.

 

PRIORYTET IX

Inwestuj w siebie – brokering edukacyjny (9.6.3) - głównym celem projektu było propagowanie idei kształcenia ustawicznego wśród osób czynnych i biernych zawodowo poprzez poprawę dostępu do edukacji formalnej i poza formalnej. Upowszechnianie uczenia się osób dorosłych mieszkańców powiatu choszczeńskiego przebiegało w formach grupowych spotkań promocyjno-rekrutacyjnych oraz rozmów indywidualnych.

Na każdym etapie realizacji projektu uczestników wspierali brokerzy edukacyjni pokonując bariery informacyjne, materialne i motywacyjne. Kierując się przede wszystkim zasadą odkrywania indywidualnych potrzeb edukacyjnych w zakresie wyboru kierunku i formy podnoszenia kwalifikacji/kompetencji oraz motywowaniem do kształcenia ustawicznego. Właściwe wybory w obszarze edukacji pozwoliły spełniać plany zawodowe osób chcących się przekwalifikować lub zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności.  Efektem podjętych przez brokerów działań i udzielonego wsparcia było zaplanowanie kariery zawodowej uczestników projektu, dzięki czemu zwiększyła się liczba osób uczestniczących w różnych formach kształcenia ustawicznego. Edukacja ustawiczna kreuje rzeczywistość bardziej ludzką, tworząc godne życie. Nadaje twórczy i dynamiczny stosunek do życia. Umożliwia lepsze odgrywanie ról społecznych i zawodowych. Doskonali i podnosi jakość życia.